Nieuws

Wat te doen in tijden van Corona?

In dit artikel de gevolgen voor: sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw

Na het uitroepen van de coronacrisis tot een pandemie rijzen in ons land vele vragen. Niet enkel omtrent de gezondheidsrisico’s maar ook omtrent de economische gevolgen die de genomen gezondheidsmaatregelen met zich meebrengen. Hieronder volgt een overzicht van de steunmaatregelen waarop je kunt rekenen. 

Sociale bijdragen 

Omtrent de betaling van sociale bijdragen zijn er door sociale zekeringsfondsen enkele oplossingen naar voor geschoven omtrent de verschillende situaties van ‘coronacrisis’. 

Als je zelfs als zelfstandige ziek geworden bent door het coronavirus en geacht bent arbeidsongeschikt te zijn kan je rekenen op een uitkering van het ziekenfonds indien je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt bent. 

Het is echter een ander verhaal voor zelfstandigen die zelf niet besmet zijn maar die door een of andere reden de economische activiteit niet meer kunnen uitoefenen. 

Betalingsuitstel 

Zo kan een betalingsuitstel worden aangevraagd voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Hoe aanvragen?

Je dient een mail op te stellen naar jouw sociaal verzekeringskantoor met de vermelding van:

aanvraag betalingsuitstel coronavirus 

uw naam, voornaam en woonplaats 

uw klantnummer, dat vindt je op uw afrekening

ondernemingsnummer, naam en zetel van je bedrijf 

de sector waarin je actief bent 

Als je sociale bijdragen via domiciliëring verlopen, dien je die zelf te annuleren. 

Wanneer aanvragen? 

-  voor 31/03 voor Q1

- Voor 15/06 voor Q2

Door deze maatregelen kan je 1 jaar uitstel bekomen om je sociale bijdragen te betalen

Vermindering voorlopige sociale bijdragen 

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Natuurlijk is dit moeilijk in te schatten waardoor beter eerst uitstel van betaling wordt aangevraagd. Dit moet voor 31/03/2020. Indien je toch een vermindering van de te betalen sociale bijdragen wenst aan te vragen, kan dit indien de inkomsten lager zijn dan de inkomsten van 2017.  

Voor de startende zelfstandigen --> starterskorting

Vrijstelling van sociale bijdrage 1ste en 2de kwartaal 2020

Je kunt een vrijstelling aanvragen voor sociale bijdrages als je bedrijf zich in financieel moeilijke omstandigheden bevindt. Houd hier rekening met het feit dat je geen pensioenrechten opbouwt. 

Ook hier vraag je best eerst een uitstel van betaling aan en dan pas de vrijstelling. Dit aanvragen gebeurt het best op het einde van het 2de kwartaal. 

Uitstel van doorstorting bedrijfsvoorheffing

 

Waarover gaat het? 

Ondervind je door het coronavirus problemen om openstaande schulden tijdig te betalen? Geen nood, de fiscus houdt rekening met je situatie en voorziet in de mogelijkheid op het verkrijgen van een afbetalingsplan. Daarnaast is er ook een vrijstelling van de nalatigheidsintresten of kwijtschelding van boeten wegens niet tijdig-betaling mogelijk. Vooraleer je van een dergelijk afbetalingsplan of andere hulpmaatregel kan genieten moet je natuurlijk voldoen aan een aantal  voorwaarden. 

Wie komt in aanmerking? 

Elke belastingplichtige ondernemer of onderneming die ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en die door het tewerkstellen van personeel bedrijfsvoorheffing dient te betalen.

Het verzoek moet wel altijd uit eigen initiatief en niet kan uitgaan van een sociaal secretariaat. Bovendien moet je de schuld binnen een termijn van vier maanden na uiterste betaaldatum kunnen betalen. 

Wat zijn de andere voorwaarden?

  1. De aanvraag moet op tijd gebeuren (ten laatste op de uiterste betaaldatum van je schuld).

  2. Je hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.

  3. Voor ondernemingen en zelfstandigen is het belangrijk dat je de verplichtingen over de aangifte en betaling van bronbelastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, roerende voorheffing ...) nakomt.

Hoe verloopt het verder?

Je krijgt zonder verder onderzoek naar je inkomsten en uitgaven een afbetalingsplan. 

Let op: ook bij het afbetalingsplan moet je nalatigheidsintresten betalen.

In andere situaties

Kan je de schulden niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum en bevind je je in één van onderstaande situaties? 

·  Je kunt niet betalen binnen de vier maanden na de uiterste betaaldatum.

· Je hebt ook andere schulden bij de FOD Financiën.

· Je vraagt het afbetalingsplan aan na de uiterste betaaldatum van de schuld.

Geen nood, ook dan kan je nog van deze maatregel genieten maar wordt er wel rekening gehouden met je inkomsten en uitgaven om te berekenen voor hoe lang je hiervan kan genieten.

Zit je echter in het geval dat je schuld niet kan betalen binnen de 12 maand na uiterste betaaldatum? Dan zal een afbetalingsplan geen soelaas bieden maar kan er afhankelijk van de situatie een alternatief gezocht worden. Denk hierbij maar aan een administratieve of collectieve schuldregeling. 

Vennootschapsbelasting, personenbelasting en btw 

Dit zijn de steunmaatregelen van het FOD Financiën 

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) 

- Ongeacht de activiteitssector, 

-  die effectief hinder ondervinden ingevolge van de verspreiding van het coronavirus en die dit kunnen aantonen (vb een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/ of reservaties, gevolgen van een kettingreactie met partnerondernemingen,...)

kunnen genieten van de steunmaatregelen van FOD financiën die hen zo meer financiële ademruimte zal geven. 

Het helpt hen bij volgende schulden: 

· btw

· personenbelasting

· vennootschapsbelasting

· rechtspersonenbelasting

Daartoe kunnen ze volgende maatregelen genieten 

-  afbetalingsplan

-  kwijtschelding van boeten wegens niet betaling 

-  vrijstelling van nalatigheidsinteresten 

Wat zijn de voorwaarden?

· het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  

· de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht dient een aanvraag te gebeuren voor een steunmaatregel te kunnen genieten. 

Welke stappen dien je te ondernemen? 

· één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen

· op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht

· via dit formulier (DOCX, 21.74 KB)

· per e-mail of per brief

· één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

 

Gesprek laden