Nieuws

BTW ZANDLOPER.jpg

BTW tegoed: wat nu?

Algemene regeling

 In principe gebeurt de terugbetaling van BTW op het einde van elk kwartaal.

De voorwaarden voor deze terugbetaling zijn:

·       U moet de teruggave uitdrukkelijk vragen door in de btw-aangifte het vakje ‘Aanvraag om terugbetaling’ aan te kruisen;

·       De btw-aangifte waaruit uw BTW-tegoed blijkt, moet tijdig ingediend zijn (zonder enige vorm van tolerantie);

·       Alle vorige BTW-aangiften moeten ingediend zijn;

·       Het tegoed moet voor kwartaalaangevers minimaal € 615 bedragen en voor maand aangevers € 1.485. Aan het einde van het jaar moet het tegoed slechts € 245 bedragen;

·       De BTW Administratie moet over uw rekeningnummer beschikken.

De effectieve terugbetaling gebeurt dan pas op het einde van het volgende kwartaal. Dus stel dat je een BTW tegoed hebt over de BTW aangifte van Q1 (aangifte in te dienen voor 20.04), dan krijg je het BTW tegoed terugbetaald tegen uiterlijk eind juni. Bovendien kan het terugvragen van een BTW tegoed een ‘mini-controle’ uitlokken. Dit betekent dat de BTW controle diensten wil nagaan hoe het komt dat je een BTW tegoed hebt (uitgestelde verkoop, grote investeringen, …). Door deze controle komt de uitkering voor eind juni wel in het gedrang en kan het zijn dat de uitkering een maand wordt uitgesteld (met het risico dat je ondertussen je BTW schuld van Q2 moet betalen).

Bij een maandaangever kan het nog erger: indien men bijvoorbeeld een BTW tegoed heeft op de maand maart dan krijgt hij deze (bij aanvraag tot terugbetaling) ook pas eind juni uitbetaald. Maar ondertussen dient hij wel de BTW aangiften van de maanden april en mei te betalen. Dus als een maandaangever uitzonderlijk een BTW tegoed heeft, is het beter om deze met de latere BTW aangiften te verrekenen.

Nieuwe regeling voor starters

Volgende starters komen in aanmerking voor een maandelijkse teruggave:

·       de nieuwe belastingplichtigen die nog nooit eerder geïdentificeerd werden voor de BTW;

·       de belastingplichtigen die hun activiteit hebben stopgezet en die een nieuwe activiteit aanvangen, voor zover tenminste drie maanden verlopen zijn tussen de datum van stopzetting en de datum van indiening van de nieuwe aangifte van aanvang van activiteit;

·       de belastingplichtigen die een aangifte van aanvang van activiteit indienen en de vrijstellingsregeling kiezen, en die in de loop van de eerste 24 maanden van hun activiteit overgaan naar de normale regeling (ze blijven starter tot het verstrijken van de 24 maanden);

·       de nieuwe BTW-eenheden (zelfs waarvan de leden reeds allen geïdentificeerd waren voor de btw) en die een aangifte van aanvang van activiteit indienen

Wat zijn de bijkomende voorwaarden:

·       Het BTW-krediet moet minimaal € 245 bedragen en betrekking hebben op een periode vervat in de 24 maanden die volgen op de datum van aanvang van de economische activiteit;

·       De BTW-aangifte moet tijdig via Intervat (geen toleranties mogelijk);

·       De belastingplichtige moet uitdrukkelijk vragen om teruggave van het belastingkrediet op het einde van elke maand voor dewelke een belastingoverschot terug betaalbaar is (aankruisen van het kader ‘Vraag om teruggave’).

Vanaf wanneer is dit?

Deze nieuwe regeling is van kracht vanaf de eerste aangifte ingediend in 2020, dus de aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december 2019, in te dienen tegen 20.01.2020.

Gesprek laden