Nieuws

shutterstock_1972716101-min.jpg

Hoeveel interesten mag u in 2023 toekennen op een rekening-couranttegoed?

Rekening-couranttegoed mag niet te groot zijn

Thin-cap-regel. Wanneer uw rc-tegoed heeft, mag je interesten aanrekenen. Die interesten worden slechts tegen 30% roerende voorheffing (rv) belast en zijn tegelijkertijd, mits een aantal spelregels nageleefd worden, aftrekbaar voor de vennootschap. De wet voorziet dat het rc-tegoed niet te groot mag zijn in verhouding tot de balans, de zgn. thin-cap-regel. Zo mag het rc-tegoed aan het einde van het boekjaar niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar .

Herkwalificatie in dividenden.

 
Indien je rc-tegoed toch die grens zou overschrijden, worden de interesten die betrekking hebben op het gedeelte dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd in dividenden, waarop steeds het tarief van 30% rv van toepassing is. Dat is ook zo indien u normaal gezien bij een dividenduitkering de VVPR-bis-regeling kunt toepassen (15% rv). Bovendien zijn dividenden niet aftrekbaar voor de vennootschap, interesten daarentegen wel.

Interesten moeten marktconform zijn

Zomerakkoord. Als gevolg van het zomerakkoord moet u voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd sinds 2020 rekening houden met de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen van minder dan € 1.000.000 met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële instellingen (zie http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl , tweede lijn). Om de rente te bepalen, neemt u het tarief van november van het voorafgaande jaar, verhoogd met 2,50%. Volgens de regelgeving bedraagt de marktconforme interest voor 2023 5,70% (2,50% + 3,20%). Dat is een aanzienlijke verhoging t.o.v. vorig jaar, voor 2022 was dat nl. 4,07% (2,50% + 1,57%).

Let op!  Voor leningen met een bepaalde looptijd moet u echter nog steeds de marktrente bepalen volgens de oude regelgeving.

Herkwalificatie in dividenden. Kent u aan u ziczelf interesten toe die groter zijn dan die marktrente, dan wordt het overdreven deel geherkwalificeerd in niet-aftrekbare dividenden (art. 18, lid 1, 4° WIB 92) .

Gesprek laden